Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

Treść

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem niniejszego konkursu ofert jest:
  Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
  Adres: Sucha Beskidzka ul Zielona 1
  Telefon: 338745530
  email: basen@powiatsuski.pl
  strona internetowa https://basen.sucha-beskidzka.pl/
  BIP: https://bip.malopolska.pl/basensucha

Niniejszy dokument określa warunki składania ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, uczestnik konkursu powinien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie zapytania związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres basen@powiatsuski.pl. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania.
 4. Uczestnik konkursu może być wezwany w odpowiednim terminie do uzupełnienia bądź złożenia wymaganych niniejszym postępowaniem dokumentów, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.
 5. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora KP. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób łącznie z Przewodniczącym.
 6. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą Uczestnicy we własnym zakresie i na własne ryzyko.
 7. W postępowaniu konkursowym obowiązuje język polski. Wszystkie wymagane elementy dokumentacji konkursowej muszą być złożone w języku polskim.
 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w zakresie stawianych przez siebie wymagań bez obowiązku podawania przyczyn zmiany, a także prawo do unieważnienia konkursu do czasu podpisania umowy najmu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia uzgodnień dotyczących innych warunków niż cena w trybie indywidualnych negocjacji.
 11. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej wskazanej w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 12. Wyłoniony w ramach niniejszego naboru ofert najemca, deklaruje stosowanie się do wszelkich zasad porządkowych określonych w przepisach porządkowych Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.§2

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Lokal gastronomiczny o powierzchni 123,3m2, usytuowany na 1 piętrze budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1 34-200 Sucha Beskidzka w skład którego wchodzą:
  - sala restauracyjna z barem, zapleczem do wydawania posiłków,
  - kuchnia ,zaplecze magazynowe, szatnia, wc .
 2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, z dostawą zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną.
 3. Warunki najmu:
  1) do 3lat,
  2) Minimalna kwota za 1m2 lokalu gastronomicznego-21 zł netto+VAT. Oferty z mniejszym czynszem będą odrzucone,
  3) Lokal czynny w godzinach funkcjonowania basenu .

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalami, będącymi przedmiotem najmu. W celu dokonania oględzin pomieszczeń prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu tel. 33 874 55 30 lub 507 360 857 w godz. 9-14:30. Wynajmujący informuje, że dokumenty dotyczące konkursu są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej Dokumenty w formie pisemnej dostępne są w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1

OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU

 1. Wynajmujący zastrzega, iż koszt dostosowania lokalu, zwłaszcza zaplecza, w tym zakup i montaż niezbędnych do prowadzenia przewidzianej działalności gospodarczej maszyn i urządzeń, ponosi najemca bez możliwości żądania zwrotu nakładów w trakcie najmu lub w chwili zakończenia działalności w lokalu.
 2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za użytkowanie pomieszczenia.
 3. Koszty związane z eksploatacją najmowanej powierzchni jak: centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, gaz, ścieki, energia elektryczna, wywóz śmieci, sprzątanie części wspólnej oraz bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń, należy do obowiązków Najemcy i nie będą odliczane od opłat za czynsz Zasady naliczeń i rozliczeń za media i pozostałe opłaty eksploatacyjne zostaną ujęte w załączniku do umowy.
 4. Lokal czynny w godzinach otwarcia Krytej Pływalni

ZŁOŻENIE OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Dyrektora Krytej Pływalni
 2. Oferent zamieszcza ofertę z zamkniętej kopercie z tym, że:
  koperta powinna być zaadresowana na Organizatora i zawierać oznaczenie: „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej” oraz „nie otwierać przed 20.01.2022r. godz. 10.00 — oraz podać nazwę oraz adres Oferenta, tak aby można ją było odesłać bez otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.
 3. Oferta winna zawierać:
  a) oferowaną cenę za wynajem lokalu;
  b) opis proponowanej działalności gastronomicznej, proponowany program działalności poza gastronomicznej;
  c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 4. Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 r. do godz. 10.00.
 5. Miejsce składania ofert: administracja Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1
 6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone Uczestnikom konkursu w stanie nienaruszonym.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Podmiotami, jakie mogą brać udział w konkursie, są osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty według wzoru formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nieprowadzenie wobec uczestnika konkursu postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego oraz, że nie została ogłoszona jego upadłość lub likwidacja.
 4. Lokal będzie przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej, z wyłączeniem sprzedaży i spożywania alkoholi.
 5. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Uczestnik konkursu, z którym zostanie podpisana umowa najmu oprócz miesięcznego czynszu za najem lokalu, zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznych opłat brutto za media i koszty eksploatacyjne:
  a) woda, ścieki, energia elektryczna, gaz według wskazań liczników,
  b) energia cieplna zużyta na ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator będzie kierował się:
  - ceną za wynajem lokalu (90%)
  - oceną złożonego opisu proponowanej działalności (10%).

ZAKOŃCZENIE KONKURSU OFERT

 1. Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta
 2. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie lub mailowo uczestników konkursu o jego wyniku albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
 3. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne roszczenie ani środki odwoławcze przeciwko Organizatorowi z tytułu niewybrania jego oferty lub unieważnienia Konkursu.
 4. Organizator ma prawo do unieważnienia konkursu ofert niezależnie od etapu postępowania bez podawania przyczyny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią:
  1) Oświadczenie,
  2) Formularz ofertowy,
  3) Umowa najmu,
 6. Wszystkie informacje zawarte w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu są dla Uczestnika konkursu wiążące.
 7. Komisja konkursowa sporządzi protokół z wyboru oferty wraz z uzasadnieniem,

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wynajmujący informuje, że do niniejszego postepowania konkursowego nie są stosowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 2. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu na wynajem nieruchomości jest ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.), a w szczególności art. 43 ww. Ustawy.