Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

Regulamin Obiektu

Treść

 1. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Kryta Pływalnia, zwana dalej pływalnią, jest obiektem Powiatu Suskiego.
 2. Pływalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 – 21.00, sobota, niedziela i święta w godzinach 9.00 – 21.00.
 3. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 5. Zajęcia na basenie mogą się odbywać tylko w obecności ratowników WOPR zatrudnionych przez pływalnię w Suchej Beskidzkiej.
 6. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (klapki, drewniaki).
 7. Pasek kodujący pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po wyjściu.
 8. Za rzeczy pozostawione w szafkach i szatniach zbiorowych kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Korzystających z basenów i zjeżdżalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, a osoby posiadające długie włosy powinny mieć je spięte.
 10. Zabrania się używania do kąpieli strojów wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych /plażowych/.
 11. Każdego korzystającego z basenów obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik.
 12. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 13. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych spełniających funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej i pomieszczeń przynależnych.
 14. Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający z basenów winni natychmiast wyjść z wody.
 15. Korzystający ze zjeżdżalni podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom w/w urządzenia.
 16. Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem.
 17. Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego harmonogramu.

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 1. Osoby prowadzące zajęcia obowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.
 2. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 3. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia obowiązani są przybyć z grupą do hali basenowej i zgłosić rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi.
 4. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 5. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grupę porządku i regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 6. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.
 7. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowych uczestnika zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
 8. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
 9. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.

 

 1. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI W OBRĘBIE HALI  BASENOWEJ
 1. Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i nie zatrudnionych po godzinach działalności pływalni.
 2. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu, z chorobami skóry lub ranami otwartymi.
 3. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora (grupy zorganizowane młodzieży szkolnej).
 4. Zabrania się korzystającym z basenów:
 • wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
 • biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu,
 • krzyczeć i hałasować,
 • chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć,
 • siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory,
 • załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli,
 • używać wulgarnych słów,
 • zaśmiecać teren pływalni,
 • używać środków kosmetycznych w szklanych pojemnikach.
 1. Zabrania się spożywania posiłków poza obrębem kawiarni.
 2. W obiekcie krytej pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu !!!
 3. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie krytej pływalni !!!
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie pływalni.
 5. Zabrania się jeżdżenia po terenie i otoczeniu pływalni na łyżwo rolkach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
 2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy i dyżurni ratownicy.
 3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu i innych urządzeń.
 4. Osoby z w/w schorzeniami korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.
 5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu pływalni, o których powiadomiła klientów w sposób określony w pkt 46.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów.
 3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek kodujący lub kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 80 zł.
 5. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z pływalni.
 6. O przerwach w funkcjonowaniu pływalni kierownictwo obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wejściowych pływalni.
 7. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00 lub wpisywać do zeszytu skarg i wniosków znajdującego się w kasie pływalni.
 8. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania jego postanowień.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1marca 2021 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.
660146