Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp deklaracji

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej https://basen.sucha-beskidzka.pl/

Dane teleadresowe:
Kryta Pływalnia
ul. Zielona 1
34-200 Sucha Beskidzka
telefon: +48 33 874 55 30
e-mail: biuro@basen.sucha-beskidzka.pl
Biuro czynne w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Data publikacji strony internetowej: 15 marca 2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14 czerwca 2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na ten moment pliki wideo nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Na stronie mogą być publikowane materiały niezgodne ze standardem WCAG 2.1 powierzone przez podmioty zewnętrzne.
  • Niektóre zamieszczone zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Dotyczy to przede wszystkim zdjęć publikowanych w automatycznie generowanych galeriach.

Ułatwienia na stronie internetowej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • dwie wersje strony: graficzna i tekstowa,
  • zmiana rozmiar tekstu,
  • ustawienia tekstu: zmiana odstępów między wierszami, zmiana odstępów między paragrafami, zmian odstępów między literami, zmian odstępów między słowami,
  • czytelność tekstu: czytelny font, dysleksyjny font,
  • wyrównanie tekstu: do lewej, do środka, do prawej,
  • filtry: silny kontrast, inwersja, monochromia, wysoki kontrast, wysoka saturacja, niska saturacja,
  • pomoce: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukryj obrazy, wyłącz animacje, wyłącz dźwięk, duży czarny kursor, duży biały kursor.

Strona internetowa Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 25 czerwca 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 25 czerwca 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Kaczmarczyk
e-mail: biuro@basen.sucha-beskidzka.pl
Telefon: +48 33 874 55 30

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie zapewnienia dostępu alternatywnego powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni, od strony wejścia głównego jest możliwość pozostawienia pojazdu dla osób dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome, brak oznakowania pionowego).

Do budynku prowadzą schody, po lewej stronie od wejścia do budynku ma miejsce podjazd o niskim nachyleniu dla wózków inwalidzkich. Podjazd dla niepełnosprawnych jest zabezpieczony barierkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.

Przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku Pływalni są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest tylko parter budynku).

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dostępu do tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – w kierunku lewym od wejścia głównego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski również wyposażona w obustronne poręcze. W toalecie istnieje przestrzeń manewrowa.

Druga toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w „części mokrej” Pływalni. Toaleta ta także wyposażona jest w poręcze zarówno przy misce ustępowej jak i przy umywalce.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Korytarze na parterze budynku są bezkolizyjne, mają czytelny intuicyjny układ.

W obiekcie nie ma możliwości udostępnienia osobom na wózkach inwalidzkich wejścia na górne trybuny widokowe na I piętrze w hali basenu.

Przebieralnie w budynku są bezkolizyjne, mają czytelny intuicyjny układ.

W budynku znajduje się wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni.

W razie potrzeby pracownicy obiektu służą pomocą zarówno podczas poruszania się po obiekcie jak i podczas wejścia i wyjścia z niecki basenowej.

Lista Linków

660147