Komunikaty o jakości wody na pływalni

Treść

Informujemy, że zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 4 października 2021 roku przez firmę CBiDGP w Lędzinach, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, woda we wszystkich nieckach basenowych, cyrkulacji oraz w natryskach spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).