Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

BRAK POCZEKALNI !
Informujemy, że ze względu na ograniczenia sanitarne związane z epidemią SARS-COV-2 NIE MA poczekalni. Osoby, które nie wchodzą na pływalnię prosimy o opuszczenie holu kasowego. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

Zasady bezpiecznego korzystania z krytej pływalni w czasie epidemii SARS-COV-2

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu użytkowego

Treść

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551), informuję, że konkurs na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej został rozstrzygnięty.

W przetargu zostały złożone trzy oferty

  1. ARSEN Specjalistyczne Sprzątanie Marcin Fudala, ul. Nad Stawami 121, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 738-196-66-30
  2. „MAGNOLIA” Katarzyna Korczak, ul. Mickiewicza (budynek LO), 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 552-141-45-57
  3. LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAROŻE”, 34-231 Juszczyn, NIP: 552-010-11-41

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniają wymaganiom określonym przez Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej w związku z czym nie podlegają odrzuceniu ze względów formalnych lub merytorycznych. Zgodnie z regulaminem konkursu ofert zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami: cena za wynajem lokalu (90%) oraz ocena złożonego opisu proponowanej działalności (10%).

Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena netto w zł za 1 m² (pkt) Koncepcja działalności (pkt) Suma punktów
  1.  
ARSEN Specjalistyczne Sprzątanie Marcin Fudala, ul. Nad Stawami 121, 34-200 Sucha Beskidzka 24 zł (86,4 pkt) 6 pkt 92,4 pkt
  1.  
„MAGNOLIA” Katarzyna Korczak, ul. Mickiewicza (budynek LO), 34-200 Sucha Beskidzka 21 zł (75,6 pkt) 8 pkt 83,6 pkt
  1.  
LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAROŻE”, 34-231 Juszczyn 25 zł (90 pkt) 6 pkt 96 pkt

Na podstawie powyższych kryteriów oferta następującego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą:

LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAROŻE”
34-231 Juszczyn
NIP: 552-010-11-41

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w regulaminie konkursu na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, nie podlega odrzuceniu oraz była najkorzystniejszą ofertą w niniejszym postępowaniu.

Informujemy również, że w sprawie podpisania umowy będziemy kontaktować się z wyłonionym Wykonawcą.

Dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Tomasz Głuszek

429202