Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00
Opuszczenie strefy z basenami i strefy saun: godz. 20:50
Zamknięcie Krytej Pływalni: godz. 21:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Konkurs na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Treść

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem niniejszego konkursu ofert jest:
  Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
  Adres: Sucha Beskidzka ul Zielona 1
  Telefon: 338745530
  email: basen@powiatsuski.pl
  strona internetowa https://basen.sucha-beskidzka.pl/
  BIP: https://bip.malopolska.pl/basensucha

Niniejszy dokument określa warunki składania ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, uczestnik konkursu powinien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie zapytania związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres basen@powiatsuski.pl. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania.
 4. Uczestnik konkursu może być wezwany w odpowiednim terminie do uzupełnienia bądź złożenia wymaganych niniejszym postępowaniem dokumentów, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.
 5. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora KP. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób łącznie z Przewodniczącym.
 6. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą Uczestnicy we własnym zakresie i na własne ryzyko.
 7. W postępowaniu konkursowym obowiązuje język polski. Wszystkie wymagane elementy dokumentacji konkursowej muszą być złożone w języku polskim.
 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w zakresie stawianych przez siebie wymagań bez obowiązku podawania przyczyn zmiany, a także prawo do unieważnienia konkursu do czasu podpisania umowy najmu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia uzgodnień dotyczących innych warunków niż cena w trybie indywidualnych negocjacji.
 11. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej wskazanej w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 12. Wyłoniony w ramach niniejszego naboru ofert najemca, deklaruje stosowanie się do wszelkich zasad porządkowych określonych w przepisach porządkowych Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.§2

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Lokal gastronomiczny o powierzchni 123,3m2, usytuowany na 1 piętrze budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1 34-200 Sucha Beskidzka w skład którego wchodzą:
  - sala restauracyjna z barem, zapleczem do wydawania posiłków,
  - kuchnia ,zaplecze magazynowe, szatnia, wc .
 2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, z dostawą zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną.
 3. Warunki najmu:
  1) do 3lat,
  2) Minimalna kwota za 1m2 lokalu gastronomicznego-21 zł netto+VAT. Oferty z mniejszym czynszem będą odrzucone,
  3) Lokal czynny w godzinach funkcjonowania basenu .

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalami, będącymi przedmiotem najmu. W celu dokonania oględzin pomieszczeń prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu tel. 33 874 55 30 lub 507 360 857 w godz. 9-14:30. Wynajmujący informuje, że dokumenty dotyczące konkursu są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej Dokumenty w formie pisemnej dostępne są w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1

OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH NAJEMCY LOKALU

 1. Wynajmujący zastrzega, iż koszt dostosowania lokalu, zwłaszcza zaplecza, w tym zakup i montaż niezbędnych do prowadzenia przewidzianej działalności gospodarczej maszyn i urządzeń, ponosi najemca bez możliwości żądania zwrotu nakładów w trakcie najmu lub w chwili zakończenia działalności w lokalu.
 2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za użytkowanie pomieszczenia.
 3. Koszty związane z eksploatacją najmowanej powierzchni jak: centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, gaz, ścieki, energia elektryczna, wywóz śmieci, sprzątanie części wspólnej oraz bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń, należy do obowiązków Najemcy i nie będą odliczane od opłat za czynsz Zasady naliczeń i rozliczeń za media i pozostałe opłaty eksploatacyjne zostaną ujęte w załączniku do umowy.
 4. Lokal czynny w godzinach otwarcia Krytej Pływalni

ZŁOŻENIE OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Dyrektora Krytej Pływalni
 2. Oferent zamieszcza ofertę z zamkniętej kopercie z tym, że:
  koperta powinna być zaadresowana na Organizatora i zawierać oznaczenie: „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej” oraz „nie otwierać przed 20.01.2022r. godz. 10.00 — oraz podać nazwę oraz adres Oferenta, tak aby można ją było odesłać bez otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.
 3. Oferta winna zawierać:
  a) oferowaną cenę za wynajem lokalu;
  b) opis proponowanej działalności gastronomicznej, proponowany program działalności poza gastronomicznej;
  c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 4. Oferty należy składać do dnia 20.01.2022 r. do godz. 10.00.
 5. Miejsce składania ofert: administracja Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona 1
 6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone Uczestnikom konkursu w stanie nienaruszonym.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Podmiotami, jakie mogą brać udział w konkursie, są osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty według wzoru formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nieprowadzenie wobec uczestnika konkursu postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego oraz, że nie została ogłoszona jego upadłość lub likwidacja.
 4. Lokal będzie przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej, z wyłączeniem sprzedaży i spożywania alkoholi.
 5. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Uczestnik konkursu, z którym zostanie podpisana umowa najmu oprócz miesięcznego czynszu za najem lokalu, zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznych opłat brutto za media i koszty eksploatacyjne:
  a) woda, ścieki, energia elektryczna, gaz według wskazań liczników,
  b) energia cieplna zużyta na ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator będzie kierował się:
  - ceną za wynajem lokalu (90%)
  - oceną złożonego opisu proponowanej działalności (10%).

ZAKOŃCZENIE KONKURSU OFERT

 1. Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta
 2. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie lub mailowo uczestników konkursu o jego wyniku albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
 3. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje żadne roszczenie ani środki odwoławcze przeciwko Organizatorowi z tytułu niewybrania jego oferty lub unieważnienia Konkursu.
 4. Organizator ma prawo do unieważnienia konkursu ofert niezależnie od etapu postępowania bez podawania przyczyny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią:
  1) Oświadczenie,
  2) Formularz ofertowy,
  3) Umowa najmu,
 6. Wszystkie informacje zawarte w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu są dla Uczestnika konkursu wiążące.
 7. Komisja konkursowa sporządzi protokół z wyboru oferty wraz z uzasadnieniem,

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wynajmujący informuje, że do niniejszego postepowania konkursowego nie są stosowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 2. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu na wynajem nieruchomości jest ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.), a w szczególności art. 43 ww. Ustawy.
557892